Nắp hố ga Thành An, Ban nap ho ga Thanh An chất lượng cao